Vsi, ki vstopajo v šolske prostore OŠ Tabor Logatec, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli.

 1. V šolo lahko vstopajo LE zdrave osebe: učenci, zaposleni, obiskovalci.
 2. Učenci 1., 2., 3. razredi vstopajo pri vhodu na razredno stopnjo.
 3. Učenci 4., 5. razred vstopajo pri stranskem vhodu pri peskovniku.
 4. Učenci od 6. – 9. razreda vstopajo zadaj pri športnem igrišču
 5. Dežurni učitelj skrbi, da vstopajo v razdalji in ni preveč učencev hkrati v garderobah.
 6. Učenci prihajajo v šolo med 7.45 in 7.50. (izjema so vozači).
 7. Učenci vozači prav tako čakajo pred ali za šolo, odvisno v katerem razredu so.
 8. Učencem dovolijo vstop v šolo dežurni učitelji (pred šolo ali za šolo). Učenci se hitro preobujejo, bunde, jope plašče nesejo v matično učilnico, kjer jih v času zračenja prostora lahko oblečejo.
 9. Učenci 5. razredov se preobujejo na hodniku pred svojo učilnico, čevlje dajo v vrečke pod klop.
 10. Učenci . razredov se preobujejo ob svojih razredih ali v bralnem kotičku, čevlje dajo v vrečke.
 11. Ob torkih učenci prihajajo v šolo ob 7.25.
 12. Svetujemo, da učenci pridejo v šolo peš, s kolesom, s skiroji.
 13. Svetujemo, da učenci vozači, ki živijo bližje šoli (Blekova vas, Kalce) odhajajo domov peš.
 14. Učenci zapustijo šolsko stavbo takoj po pouku, oziroma obveznostih, ki jih imajo v šoli.
 15. Ob vstopu v učilnico si vsak temeljito umije roke.
 16. Učenec se pri garderobnih omaricah hitro  preobleče in preobuje  in se takoj odpravi v razred.
 17. Za zaščito pred okužbo ves čas upoštevamo:
 18. Pravilna uporaba zaščitnih mask na zaprtih, javnih površinah (hodnik, jedilnica, knjižnica…). Priporočamo, da vsi zaposleni in otroci v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, učenci pa skladno s priporočili.
 19. Redno in temeljito umivanje rok
 20. Higiena kašlja
 21. Izogibanje dotikov rok z usti, nosom in očmi.
 22. Ohranjanje varnostno razdalje, najmanj 1,5m.
 23. Redno in pogosto zračenje prostorov
 24. Redno čiščenje in razkuževanje prostorov in površin
 25. Izogibanje   združevanju
 26. Vrata sanitarij odpiramo s komolci.
 27. Na stranišču sta hkrati samo dva učenca.
 28. V posamezni garderobi so hkrati samo trije učenci.
 29. Po uporabi stranišča takoj temeljito umijemo roke.
 30. V šoli hodimo po desni strani.
 31. Šola je zaklenjena, razen glavnega vhoda. Zunanji obiskovalci ( pošta, starši, obiskovalci…) si pri vstopu razkužijo roke, nadenejo masko in se  obvezno   vpišejo v evidenco vstopov v zvezek pri tajništvu šole.
 32. Pouk poteka po urniku, ves čas v matičnih učilnicah (izjema so obvezni in neobvezni izbirni predmeti ter  dopolnilni in dodatni pouk na predmetni stopnji)
 33. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnosti učencev na obveznem in razširjenem programu.
 34. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu opazi simptome in znake okuženosti COVID 19 ali druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor za izolacijo (prostor poleg fantovskega stranišča) in o tem nemudoma obvesti starše/skrbnike, ki učenca prevzamejo. Nato se prostor razkuži.
 35. V primeru potrditve okužbe s COVID 19, ravnateljica nadalje ukrepa v skladu s priporočili in usmeritvami NIJZ.
 36. Učenci v odmorih ostajajo v učilnici.
 37. Učenci na  sanitarije hodijo posamično. Praviloma med poukom.
 38. Učenci malicajo v učilnici, kjer imajo pouk.
 39. Z učenci malicajo razredniki in sorazredniki, ki razkužijo mize in poskrbijo, da si učenci temeljito umijejo roke.  Nato si učenci vzamejo malico.
 40. Kosilo se organizira v jedilnici, levo in desno, v učilnici GUM, na hodniku na klopeh, v knjižnici, v zbornici.
 41. V šolski telovadnici je hkrati samo en oddelek.
 42. Pouk obveznih in neobveznih izbirnih  predmetov poteka na daljavo.
 43. Pevski zbor se do nadaljnjega ne izvaja.
 44. Interesne dejavnosti se do nadaljnjega ne izvajajo.
 • Dežurstvo učencev vozačev in učencev prijavljenih na kosilo po pouku:
 • Učenci posameznega oddelka ostanejo v matičnih učilnicah in čakajo na za njih določen čas in prostor za kosilo.
 • Učenci domačini gredo takoj po kosilo domov, učenci vozači pa se vrnejo v matične  učilnice in čakajo na odhode avtobusov.
 • Učenci v skupinah podaljšanega bivanja, jutranjega varstva so vedno v istih učilnicah. Če je možno z istim učiteljem. Učilnica se pogosto prezrači. Učenci si glede na menjavo dejavnosti večkrat umijejo roke.
 • Protokol za preprečevanje širjenja okužbe v OPB:
 • Če je le možno, učenci ne ostajajo v podaljšanem bivanju, še posebno to velja za učence 4. in 5. razreda.
 • Protokol za preprečevanje širjenja okužbe v OPB:
 • Učenci, ki so  prijavljeni v OPB počakajo učitelja OPB v učilnici, kjer so imeli pouk in se ne mešajo ter združujejo.
 • Učitelj OPB razkuži mize in prezrači prostor.
 • V času podaljšanega bivanja, z istimi učenci pravilom ostaja ves čas isti učitelj do 15.40.
 • Zadnjo uro se učenci, ki še ostanejo v OPB združijo v telovadnici ali zunaj z enim učiteljem.
 • Starši so javili razredničarki predvideno  uro, ko bodo prihajali po svoje otroke.
 • Starši otroke čakajo pred šolo, oziroma jih pridejo iskat zadaj na šolsko igrišče, če je skupina zunaj.
 • Straši učenca iz 1A potrkajo na okno v pritličju, kjer je njihova učilnica, starši učencev 1B pa na okno, kjer je učilnica 1B. Nato učitelj dovoli otroku zapustiti skupino.
 • Priporočamo, da se po otroke prihaja po pouku, ob  urah (13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 in potem kadarkoli pozneje)
 • Na vhodu /oknu razredne stopnje je zapisano, kje se posamezna skupina podaljšanega bivanja nahaja.
 • Učenci 3C imajo podaljšano bivanje v svoji učilnici v domu KS. Ob 15.40 do 16.30 pa so v centralni stavbi.
 • V izrednih razmerah (zamujanje iz objektivnih razlogov) starši pokličejo na telefonsko številko OPB 031 413 856, sicer otrok nenadzorovano čaka pred šolo.
 • Starši od učiteljev skupin podaljšanega bivanja dobijo še  dodatne usmeritve.
 • V knjižnici je določen  poseben protokol, ki je izobešen na vratih knjižnice.
 • Računalniška učilnica se uporablja v primerih, ko ne gre drugače.
 • Dnevi dejavnosti se  izvajajo  na šoli.
 • Individualna in skupinska dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID 19.
 • Zaščitne maske  se uporabljajo v vseh skupnih prostorih,  hodnikih, avlah.
 • Učenci si pripomočkov, potrebščin in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo, izposojajo.
 • Govorilne ure, roditeljski sestanki potekajo na daljavo, preko telefona, video-povezav.
 • Sestanki strokovnih delavcev potekajo v pogojih, ki omogočajo razdaljo in možnostjo upoštevanja vseh priporočil za preprečevanje okužbe s CoV2.

Protokol se po potrebi lahko spreminja.

Datum: 12. 2. 2021

                                                                                                                                                             Vodstvo šole

(Visited 166 times, 1 visits today)