Upravičenci do subvencije za malico in/ali kosilo:

  • so tisti učenci, ki jim je po ZUPJS (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780) ta pravica priznana,
  • so učenci iz prejšnje alineje za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem,
  • so učenci, ki izpolnjujejo pogoje iz obeh prejšnjih alinej in ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne morejo pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka in v tem primeru imajo pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za prvi dan odsotnosti.

Malica:

  • Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 545,98 eurov.
  • Subvencija učencem pripada v višini cene malice. Če veljavna odločba o pravici do otroškega dodatka ni na voljo ne za učenca ne za njegovo povezano osebo (bratje, sestre,….), se uvrstitev v dohodkovni razred, ugotovljena na enak način, kot to velja za pravico do otroškega dodatka, ugotovi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije za malico.
  • Izjema so učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, učenci, ki so prosilci za azil in učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda: vse kategorije učencev, naštete med izjemami, so upravičene do brezplačne malice.

Kosilo:

  • Do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 eurov.
  • Subvencija učencem pripada v višini cene kosila. Če veljavna odločba o pravici do otroškega dodatka ni na voljo ne za učenca ne za njegovo povezano osebo (bratje, sestre,….), se uvrstitev v dohodkovni razred , ugotovljena na enak način, kot to velja za pravico do otroškega dodatka, ugotovi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije za kosilo.
  • Izjema so učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, ki imajo pravico do brezplačnega kosila.

Za pridobitev subvencije vloge praviloma ni treba vlagati. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Podatke o upravičenosti učencev do subvencije za malico in kosila, vključno z višino subvencije, bo šola pridobivala iz  podatkov MIZS.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije šolske prehrane učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Povezava: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/subvencija_malice_za_ucence_in_dijake/

(Visited 910 times, 1 visits today)