NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Spoštovani starši šestošolcev in devetošolcev!

Na povezavi lahko odprete brošuro, v kateri je opisan potek in cilj Nacionalnega preverjanja znanja za 6. in 9. razred v šolskem letu 2023/2024. Na morebitna vprašanja in nejasnosti v zvezi s potekom NPZ, Vam bo odgovorila pomočnica ravnateljice na naslednjem roditeljskem sestanku.

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Dopolnilni pouk

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. Učenci, ki jih učitelji določijo, so obvezni obiskovati dopolnilni pouk pri posameznem predmetu. Izostanke se opravičuje enako kot pri rednem pouku.

Dodatni pouk

Učencem z boljšim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

PROMETNA VARNOST

Naši učenci sodelujejo v cestnem prometu kot pešci, kolesarji, potniki v osebnih vozilih in avtobusih, kasneje tudi kot vozniki koles z motorji.
  •  Otroci smejo samostojno delovati v prometu šele, ko so se njihovi starši ali skrbniki prepričali, da so sposobni razumeti nevarnosti v prometu.
  • Šola in starši s svojim ravnanjem in zgledom ter prometno vzgojo skupaj oblikujemo varne oblike ravnanja v prometu.
  • Starši skupaj z otrokom načrtujejo pot v šolo. Vedno izberejo najvarnejšo pot.
  • Otroci naj imajo ob slabi vidljivosti oblečena svetla oblačila ali pripeto kresničko.
  • Otrok, star do 7 let, mora imeti ustrezno spremstvo na poti v šolo in iz nje. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če s tem soglašajo starši.
  • Otroci, ki se v šolo vozijo s kolesom, morajo nositi olesarske čelade.
  • Otroci, ki se v šolo vozijo s šolskimi avtobusi, morajo upoštevati navodila voznika. V nasprotnem primeru voznik lahko samostojno ukrepa (obvesti policijo in ravnatelja šole).

TEKMOVANJA

Na spodnji povezavi so najdete vse informacije v zvezi tekmovanj.

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Default.aspx

(Visited 2.446 times, 1 visits today)