Tudi v šolskem letu 2023/2024 bomo nadaljevali z delom z  nadarjenimi  učenci. To so učenci, ki kažejo visoke potenciale na različnih učnih področjih, kot so: intelektualno področje, ustvarjalno, akademsko, vodstveno, umetniško in psihomotorično področje. Ti učenci poleg rednega šolskega programa potrebujejo in želijo posebej prilagojene programe in aktivnosti.  Postopke, vezane na odkrivanje nadarjenih učencev, vodi šolska svetovalna delavka. S  skupnimi močmi si bomo prizadevali, da bi nadarjenim učencem omogočili ustrezne spodbude za njihov razvoj.

Postopki odkrivanja potencialno nadarjenih učencev

  • Evidentiranje (učitelji, razredniki, mentorji, svetovalni delavci, zunanji sodelavci opazujejo otroka in ugotovijo določene nadpovprečne sposobnosti na posameznem področju)
  • Pridobitev soglasja staršev za identifikacijo
  • Identifikacija (ocenjevalna lestvica učiteljev, testiranje intelektualnih sposobnosti, testiranje besedne ustvarjalnosti)
  • Seznanitev in pridobitev mnenja staršev za nadaljnje delo z nadarjenimi 

(Visited 1.486 times, 1 visits today)