Svetovalna služba se na podlagi strokovnih znanj preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šole. Pri doseganju temeljnega vzgojno-izobraževalnega cilja svetovalne službe (optimalnega razvoja otroka) se povezuje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

 

Temeljna načela svetovanja

Svetovalno delo temelji na osnovnih načelih svetovanja. Izhodišče dela, na katerem gradi svetovalna služba, je dobrobit učenca. Svetovalno delo zato ne sme škoditi učencu, ne sme mu povzročati neupravičenega nelagodja, stisk ali zadreg, ne sme ga stigmatizirati v socialnem okolju. Drugo načelo svetovalnega dela je načelo prostovoljnosti. Svetovalni odnos je avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem, kar pomeni, da morajo vsi udeleženci vanj vstopati prostovoljno. Pogoj za razvoj svetovalnega odnosa je načelo zaupanja in zaupnosti povedanega. Le-to se pri opravljanju svetovalnega dela dopolnjuje s pravili varstva osebnih podatkov.

 

Avtonomnost svetovalne službe

Svetovalna služba je pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. O načinih svojega dela odloča sama. Načelo strokovne avtonomnosti velja tudi za odnos med svetovalnimi delavci znotraj svetovalne službe. Sodelovanje med svetovalnimi delavci z različnim strokovnim profilom temelji na jasnih, strokovno avtonomnih opredelitvah in prispevkih, na njihovi vzajemni podpori ter na vzpostavljanju in ohranjanju strokovnih mej, različnosti in posebnosti.

 

Celostni pristop

Svetovalna služba v svetovalnem odnosu upošteva posameznika kot osebnost v celoti, torej kot posameznika, ki je s svojim ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja.

Dejavnosti nudenja pomoči vključujejo neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini in vrsto posrednih strokovnih aktivnosti znotraj ali zunaj šole. V reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj se svetovalna služba vključuje preko dveh osnovnih, med seboj povezanih in prepletenih vrst dejavnosti:

  • razvojnih in preventivnih dejavnosti (razvojno-analitično delo, s pomočjo katerega se spremlja in ugotavlja obstoječe stanje, načrtovanje sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu, vodenje in/ali koordinacija razvojnih, inovativnih, preventivnih projektov, odstranjevanje ovir in vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem okolju);
  • dejavnosti načrtovanja in evalvacije (se prepletajo z nudenjem pomoči, razvojnim in preventivnim delom).

 

Svetovalna služba preko osnovnih vrst dejavnosti nagovarja učence, učitelje, vzgojitelje, vodstvo in starše ter z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela:

  • učenje in poučevanje,
  • šolska kultura, vzgoja, klima in red,
  • telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj,
  • šolanje in poklicna orientacija,
  • socialno-ekonomske stiske.

 

(Visited 1.728 times, 1 visits today)