PREDVIDENI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE SARS – CoV2 V OŠ TABOR LOGATEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Vsi, ki vstopajo v šolske prostore OŠ Tabor Logatec, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli.

VSTOPANJE V ŠOLSKO STAVBO, PRIHODI, VARNOSTI, HIGIENSKI UKREPI

 1. V šolo lahko vstopajo LE zdrave osebe: učenci, zaposleni, obiskovalci.
 2. Nosijo se obrazne zaščitne maske
 3. Vsi zaposleni morajo izpolnjevati PCT pogoje
 4. Učenec, zaposleni in drugi obiskovalci ob vstopu v šolo razkužijo roke.
 5. Vhodi šole so v dopoldanskem času zaprti. Zunanji obiskovalci, učenci, ki zamudijo pouk…ob vstopu v vetrolovu pritisnejo na zvonec in počakajo, da jim odpre oseba uprave.
 6.  Osebe starejše od 15 let v šolski prostor prosim vstopajo z izpolnjenim PCT pogojem (obiskovalci, starši, ki gredo na govorilne ure, roditeljske sestanke, vpise…). Obiskovalci se vpišejo v evidenčni zvezek.
 7. V vremensko ugodnih dnevih, učenci od 1. – 5. r čakajo pred šolo, učenci od 6. – 9. razreda pa na šolskem igrišču.
 8. Učencem dovolijo vstop v šolo dežurni učitelji (pred šolo ali za šolo).
 9. Ob torkih učenci prihajajo v šolo ob 7.25.
 10. Svetujemo, da učenci pridejo v šolo peš, s kolesom, s skiroji.
 11. Svetujemo, da učenci vozači, ki živijo bližje šoli (Blekova vas, Kalce) odhajajo domov peš.
 12. Učenci zapustijo šolsko stavbo takoj po pouku, oziroma obveznostih, ki jih imajo v šoli.
 13. Učenec se pri garderobnih omaricah hitro  preobleče in preobuje  in se takoj odpravi v učilnico.
 14. Za zaščito pred okužbo ves čas upoštevamo:
 15. Redno in temeljito umivanje rok
 16. Higiena kašlja
 17. Izogibanje dotikov rok z usti, nosom in očmi.
 18. Ohranjanje varnostno razdalje, najmanj 1,5m.
 19. Redno in pogosto zračenje prostorov
 20. Redno čiščenje in razkuževanje prostorov in površin
 21. Izogibanje   združevanju
 22. Šola se zjutraj generalno prezrači (hišnika).
 23. Učilnice pred in med poukom prezrači  učeči učitelj v oddelku.

POUK

 1. Pouk poteka po modelu B
 2. Pouk poteka po urniku, ves čas v matičnih učilnicah. Če je  možno, na prostem. Izjema je pouk v specializiranih učilnicah (trenutno so to likovna učilnica, računalniška učilnica ter učilnica za gospodinjstvo)
 3. Strokovni delavci v e-asistentu ažurno vodijo seznam prisotnosti učencev na obveznem in razširjenem programu.
 4. Učenci v odmorih ostajajo v učilnici.
 5. Učenci si pripomočkov, potrebščin in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo, izposojajo.
 6. Individualna in skupinska dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID .
 7. Učenci na  sanitarije hodijo posamično. Praviloma med poukom.
 8. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu opazi simptome in znake okuženosti COVID 19 ali druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor za izolacijo (prostor poleg fantovskega stranišča) in o tem nemudoma obvesti starše/skrbnike, ki učenca prevzamejo. Nato se prostor razkuži.
 9. V primeru potrditve okužbe s COVID 19, ravnatelj nadalje ukrepa v skladu s priporočili in usmeritvami NIJZ.
 10. Pouk športa v primernem vremenu poteka zunaj. V slabem vremenu pouk športa poteka v telovadnici. Skupine, ki so takrat v prostoru, se držijo svoje polovice telovadnice.
 11. Pri pouku obveznih in neobveznih izbirnih predmetih se učenci mešajo. Sedežni red naj bo vedno enak in učenci istega razreda naj sedijo skupaj v isti vrsti. Učenci izbirnih predmetov si takoj ob vstopu v učilnico umijejo roke. Učitelj, ki poučuje izbirni predmet, mize razkuži, učenci jih pobrišejo s papirnatimi prtički.

KOSILO, MALICA

 1. Učenci malicajo v učilnici, kjer imajo pouk. Učitelj poskrbi, da si učenci umijejo roke in razkužijo svojo mizo.
 2. Kosilo se organizira v jedilnici, tam kjer je možno ( skupine OPB, razredna stopnja) po določenem razporedu. Jedilnica se za skupinami učencev razkužuje.
 3. V namen kosila se smiselno lahko uporabijo še prostori: knjižnica, zbornica, učilnica GUM, avle.
 4. Razpored odhajanja na kosilo pripravi vodja organizator šolske prehrane.

DEŽURSTVO VOZAČEV

 1. Učenci vozači se zbirajo v vedno istih skupinah v isti učilnici.
 2. Učenci nosijo maske.
 3. Učenci so razdeljeni na več skupin.
 4. Dežurni učitelji evidentirajo učence, ki čakajo na avtobusni prevoz.
 5. Če je možno odidejo z učiteljem na prosto.
 6. V učilnicah sedijo na razdalji in delajo domače naloge ali berejo.
 7. Učenci si ob vstopu v dežurno učilnico umijejo roke.
 8. Dežurni učitelj razkuži mize, učenci jih pobrišejo s papirnatimi prtički.

PROTOKOL ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE V OPB:

 1. Starši zapišejo v beležko predvideno  uro, ko bodo prihajali po svoje otroke.
 2. Starši otroke čakajo pred šolo, oziroma jih pridejo iskat zadaj na šolsko igrišče, če je skupina zunaj.
 3. Starši otrok od 1. do 3. razreda lahko vstopijo v šolo izjemoma (v nujnih primerih). Prosimo, da si razkužijo roke in nosijo zaščitno obrazno masko.
 4. Priporočamo, da se po otroke prihaja po končanih obveznostih.
 5. Na vhodu /oknu razredne stopnje je zapisano, kje se posamezna skupina podaljšanega bivanja nahaja.
 6. V izrednih razmerah (zamujanje iz objektivnih razlogov) starši pokličejo na telefonsko številko OPB 031 413 856.
 7. Starši od učiteljev skupin podaljšanega bivanja dobijo dodatne usmeritve.
 8. Učenci v skupinah podaljšanega bivanja, jutranjega varstva so  do združitev vedno v istih učilnicah. Če je možno z istim učiteljem. Učilnica se pogosto prezrači. Učenci si glede na menjavo dejavnosti večkrat umijejo roke.

KNJIŽNICA

V knjižnici je določen  poseben protokol, ki je izobešen na vratih knjižnice. Pripravi ga knjižničarka in z njim seznani učence ter učitelje.

DNEVI DEJAVNOSTI

Dnevi dejavnosti se  izvajajo  na šoli, oziroma na varni destinaciji z upoštevanjem higienskih in varnostnih priporočil. Ekskurzije se bodo izvedle v varnih destinacijah z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov.

SESTANKI, SREČANJA S STARŠI…

Vsi, ki vstopajo v šolske prostore OŠ Tabor Logatec, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli.

(Visited 369 times, 1 visits today)