Z odločbo o usmeritvi je opredeljena tudi ena šolska ura svetovalne storitve tedensko.

SVETOVALNA STORITEV
Svetovalno storitev, ki se za otroke s posebnimi potrebami poleg pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in učne pomoči izvaja v izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, opredeljuje Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) ter Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013).
S svetovalno storitvijo se zagotavlja podporno okolje, ki vključuje tudi delo z drugimi deležniki, ki delajo in živijo z otrokom.
Svetovalna storitev obsega:
Delo z otrokom:
– svetovanje glede ustreznih prilagoditev in pripomočkov,
– individualni pogovori ,
– hospitacije v oddelku,
– svetovanje glede prilagoditev v domačem okolju,
– svetovanje glede ustreznosti izbire poklica,
– svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih …

Delo s starši
– svetovanje staršem ob vključitvi,
– predstavitev pomena in izvajanja specialnih znanj,
– svetovanje glede prilagojenih gradiv ter prilagojenih pripomočkov,
– delavnice za starše, sorojence in širšo družino (stari starši),
– roditeljski sestanki za starše,
– svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih …

Sodelovanje s šolo
– izobraževanje strokovnih delavcev v obliki seminarjev in individualnih predstavitev posebnih potreb otroka, didaktičnih pripomočkov in opreme, gradiv ter prilagoditev;
– predstavitev posebnih potreb otroka vrstnikom v oddelku (predstavitev posebnih potreb otroka, predstavitev prilagojene opreme, pomen prilagoditev, načini komuniciranja z otrokom…);
– sodelovanje v strokovni skupini pri izdelavi individualiziranega programa, dopolnitvah tega ter evalvaciji;
– ocena ustreznosti prilagoditve okolja in svetovanje;
– svetovanje učiteljem in drugim strokovnim delavcem šole, v katero je vključen otrok;
– svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih …

Delo z vrstniki in njihovimi starši
– predstavitev prisotnosti otroka v oddelku, vrstnikom, staršem na roditeljskem sestanku;
– različne izkustvene delavnice in predstavitve na temo primanjkljaja ali ovire vključenega otroka za sovrstnike;
– svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih …

Delo z zunanjimi inštitucijami
– sodelovanje s strokovnjaki drugih področij (zdravstvo, fizioterapija, delovna terapija, psihiatrija, oftalmologija, pedopsihiatrija …),
– sodelovanje s humanitarnimi ustanovami,
– sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo,
– sodelovanje s centri za socialno delo,
– sodelovanje z društvi ,
– sodelovanje z distributerji specialne didaktične opreme, optičnih pripomočkov,
– sodelovanje z občino, ipd…

Zakon določa, da se DSP izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka v vzgojno-izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu, izjemoma pa se lahko nudi otroku tudi na domu. DSP se lahko izvaja tudi v strnjeni obliki, kar še posebej velja za svetovalno storitev.

IZVAJALCI
Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje.

(Visited 1.809 times, 1 visits today)