V šolskem letu 2020/2021 bomo na naši šoli v skladu z Zakonom o osnovni šoli (11. člen) na osnovi Koncepta odkrivanja nadarjenih učencev (Koncept je predstavljen na spletni strani Zavoda RS za šolsvo) in našo vizijo nadaljevali z delom z  nadarjenimi  učenci. To so učenci, ki kažejo visoke potenciale na različnih učnih področjih, kot so: intelektualno področje, ustvarjalno, akademsko, vodstveno, umetniško in psihomotorično področje. Ti učenci poleg rednega šolskega programa potrebujejo in želijo posebej prilagojene programe in aktivnosti.  Postopke vezane na odkrivanje nadarjenih učencev, bo vodila šolska svetovalna delavka. S  sodelovanjem in s skupnimi močmi si bomo prizadevali, da bi nadarjenim učencem omogočili ustrezne spodbude za njihov razvoj.

Postopki odkrivanja potencialno nadarjenih učencev

  • Evidentiranje (učitelji, razredniki, mentorji, svetovalni delavci, zunanji sodelavci opazujejo otroka in ugotovijo določene nadpovprečne sposobnosti na posameznem področju)
  • Pridobitev soglasja staršev za identifikacijo
  • Identifikacija (ocenjevalna lestvica učiteljev, testiranje intelektualnih sposobnosti, testiranje besedne ustvarjalnosti)
  • Seznanitev in pridobitev mnenja staršev za nadaljnje delo z nadarjenimi 

V letošnjem šolskem letu smo organizirali Tabor za nadarjene učence med 25. in 27. septembrom 2020 v CŠOD Planinka na Pohorju. Tematika letošnjega tabora bo ORIENTACIJA.

(Visited 257 times, 2 visits today)