1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Osnovna šola Tabor Logatec,
Tržaška cesta 150,
370 Logatec

Tel: 01 7590 850
GSM: 031 708 366

e-naslov:

Odgovorna uradna oseba:     

Ravnatelj zavoda: Jure Kramar
telefon: 01 7590 852
e-naslov: ravnatelj@os-tabor.si

Pomočnici ravnatelja: 

 • Barbara Novljan Mišič
 • Mateja Podgornik

Svetovalna služba 

 • mag. Tajana Brajović Palamar
 • Žiga Drvarič

Datum prve objave kataloga:   16. 12. 2008

Datum zadnje spremembe:   1. 9. 2023

Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki:

Katalog je dostopen v elektronski obliki na https://www.os-tabor.si in v fizični obliki na sedežu OŠ TABOR LOGATEC

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

Podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

Dejavnosti zavoda, opredeljene v odloku o ustanovitvi zavoda in registrskem organu:

 •  Osnovnošolsko izobraževanje
 •  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
 •  usposabljanje
 •  Druga oskrba z jedmi
 •  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 •  Obratovanje športnih objektov
 •  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
 •  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

Seznam vseh organizacijskih enot zavoda (naziv organizacijske enote zavoda,naslov in drugi kontaktni podatki, vodja notranje organizacijske enote)        

 Podružnična šola HOTEDRŠICA
 Hotedršica 120, 1372 Hotedršica
 tel.: (01) 7559-012
 Andreja Rovšek, vodja enote
 vodja.hotedrsica@os-tabor.si

 Podružnična šola ROVTARSKE ŽIBRŠE
 Rov. Žibrše 10, 1373 Rovte
 tel.: (01) 7501-192
 Ana Žakelj, vodja enote
 vodja.rzibrse@os-tabor.si

Organigram zavoda:https://www.os-tabor.si/files/2023/10/ORGANIGRAM-ZAVODA.pdf

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojne osebe: Za posredovanje IJZ so pristojne naslednje osebe:

Ime in priimek/funkcija:

JURE KRAMAR, ravnatelj
Tel.: 01 7590 852
e-naslov: ravnatelj@os-tabor.si

Ime in priimek/funkcija:

Barbara Novljan Mišič, pomočnica ravnatelja

2.c Seznam glavnih predpisov iz delovnega področja zavoda s povezavo na vsebino posameznega predpisa ali drugo povezano vsebino (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

Skupni zakoni na področju izobraževanja

 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in dopolnitve pravilnika  (z opisi del in nalog delovnih mest)
 • Operativni načrt dela učiteljskega zbora za posamezno šolsko leto
 • Učiteljev vodnik za posamezno šolsko leto
 • Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov
 • Interni pravilnik o delovni obveznosti in evidenci delovnega časa za učitelje zaposlene na OŠ Tabor Logatec
 •  Pravilnik o varstvu delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu
 • Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc
 • Načrt integritete zavoda
 • Register tveganj s prilogami
 • Požarni red
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Pravilnik o zdravstvenem varstvu delavcev
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe popisa, odločbo o imenovanju članov popisne komisije)
 • Pravilnik o dodelitvi zaščitne opreme v OŠ Tabor Logatec
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda

Državni predpisi – pomembnejši (z delovnega področja zavoda):

Zakonodaja dostopna na:

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

Predlog predpisov:  Zavod ni predlagatelj predpisov.

Predlogi predpisov se nahajajo na: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Letni delovni načrt zavoda -LDN
 • Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta
 • Letno poslovno in finančno poročilo
 • Program dela zavoda
 • Kadrovski načrt zavoda
 • Samoevalvacijsko poročilo o vzgojnem delu zavoda
 • Finančni načrt zavoda
 • Polletno poročilo
 • Skupno poročilo o popisu

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste postopkov, uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi ali zagotavlja svojim uporabnikom:

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Dodeljevanje sredstev za subvencionirano šolo v naravi
 • Odločanje o statusa perspektivnega športnika in perspektivnega mladega umetnika
 • Postopki razreševanja pritožb

Zavod posamezne postopke vodi skladno z Zakonom o upravnem postopku (60.a člen ZOŠ).

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Seznam evidenc:
Organ ne upravlja z javnimi evidencami

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam zbirk:

Seznam Evidenc oziroma Zbirk podatkov, s katerimi organ upravlja in niso prosto dostopne:

ŠOLA:

 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ
 • Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZO;
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ
 • Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji – podatki se zbirajo in vodijo na podlagi 4. člena Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli
 • Centralna evidenca udeležencev izobraževanja – podatki se zbirajo na podlagi 135.a člena ZOFVI

Druge informatizirane zbirke podatkov v zavodu:

 • Zbirka podatkov o kadrovski evidenci – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Zbirka podatkov o plačah zaposlenih – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest- podatki se vodijo na podlagi 21.člena ZJU
 • Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih – podatki se vodijo na podlagi 21.člena ZJU

Druge evidence:

 • Evidenca o zaposlenih delavcev
 • Dnevna evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih
 • Evidenca opravljenih zdravniških pregledov
 • Evidenca o koriščenju letnega dopusta zaposlenih
 • Evidenca prisotnosti zaposlenih (prihod na delo/odhod iz dela, druge odsotnosti)
 • Evidenca o prejemnikih regresirane šole v naravi
 • Evidenca šolske prehrane
 • Evidenca o nadarjenih učencih
 • Evidenca prijavljenih otrok na NPZ
 • Evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč
 • Zbirka osebnih podatkov učenca – eAsistent za starše v elektronski obliki
 • Dokumentacija o delu oddelkov/skupin – eAsistent v elektronski obliki
 • Evidenca o poškodbah učencev v šoli
 • Evidenca otrok z Odločbo o usmeritvi, ki se šolajo v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokument:

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • Šolski koledar
 • Urniki oddelkov, skupin in učiteljev
 • Seznam obveznih in neobveznih izbirnih predmetov
 • Seznam interesnih dejavnosti
 • Dnevi dejavnosti
 • Govorilne ure
 • Roditeljski sestanki
 • Šola v naravi

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna preko spleta: https://www.os-tabor.si

Prosilec poda pisno zahtevo do informacij javnega značaja

Podana neformalna zahteva:  
Ustna zahteva, zahteva podana po telefonu zavoda.
Uradne ure:     
Pisarna tajnika VIZ: 7:30 – 8:00; 9:35-10:00; 12:30-14:30
Pisarna svetovalnega delavca zavoda: torek: 8.45 – 9.30 in četrtek: 16.00 – 18.00 (po predhodnem dogovoru)

Stroški: Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):        Prejeta 1 zahteva za dostop do informacij javnega značaja

(Visited 2.210 times, 1 visits today)