Skladno z Zakonom o osnovni šoli se izobraževanje učencev z učnimi težavami izvaja tako, da jim prilagodimo metode in oblike dela ter jim omogočimo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Ker se učne težave razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo težkih, od enostavnih

do zapletenih, kratkotrajnih do vseživljenjskih, se na kontinuumu razprostirata

tudi pomoč in podpora učencu. Učencem z učnimi težavami nudimo na šoli podporo, spodbudo in pomoč po petstopenjskem hierarhičnem modelu pomoči, kot je opredeljen v Konceptu učne težave v osnovni šoli.

1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja,

2. pomoč šolske svetovalne službe,

3. dodatna individualna in skupinska pomoč,

4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove,

5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Učitelj je prvi, ki učencu z učnimi težavami pomaga pri rednem pouku v razredu in pri dopolnilnem pouku. Pri premagovanju učenčevih težav sodeluje z učiteljem v podaljšanem bivanju, s starši, drugimi strokovnimi delavci na šoli ter po potrebi s šolsko svetovalno službo. Če učenec z učnimi težavami kljub vsem učiteljevim prilagoditvam (pri rednem pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju) ne napreduje, se na učiteljevo pobudo ali pobudo staršev v projekt pomoči vključi svetovalni delavec. Ob nadaljevanju učenčevih težav kljub učiteljevi pomoči in občasni vključitvi svetovalne službe, se učenca vključi v individualno in skupinsko pomoč (v nadaljevanju ISP). Če učenec z vključitvijo v ISP napreduje ali njegove težave celo izzvenijo, se pomoč na tej stopnji zaključi. V kolikor tudi ob vključitvi v to obliko pomoči učenec ne napreduje, lahko šola zaprosi za dodatno strokovno mnenje zunanjo strokovno ustanovo. Staršem učenca z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami, za katerega se izkaže, da potrebuje več prilagoditev in pomoči, se predlaga usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

ISP bodo v šolskem letu 2023/24 na razredni stopnji izvajali učitelji dodatne strokovne pomoči Vesna Slabe, Žiga Drvarič, Katja Draksler in Tina Zabukovec. Na predmetni stopnji bodo individualno in skupinsko pomoč v tem šolskem letu izvajali predmetni učitelji pri predmetu matematike Andreja Miklič, pri predmetu slovenščina Bojana Batič in pri predmetu tuji jezik angleščina Mateja Govednik Lukan ter Lara Mojškrc. Individualna in skupinska pomoč se bo izvajala po pouku.

 

(Visited 1.758 times, 1 visits today)