I.

 • Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom
 • S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

II.

 • Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka v prostorih vzgojno- izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ) za vse učence osnovnih šol in za otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov (v nadaljevanju: učenci).
 • Učenci s posebnimi potrebami, ki samotestiranja iz zdravstvenih razlogov ali ovir oziroma motenj ne morejo izvesti v vzgojno-izobraževalnem zavodu, samotestiranje s starši ali zakonitimi zastopniki opravijo doma, nato šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na evidenčnem listu. Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se s šolami dogovorijo, ali se bodo otroci in mladostniki testirali v šoli ali v zavodu.
 • Samotestiranje na SARS-CoV-2 je obvezno in brezplačno.
 • Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V kolikor je učenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
 •    Samotestirajo se učenci, ki niso bili cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso bili cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev.
 • Učencu pripada za samotestiranje 20 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.

III.

 • Učenec, ki je bil v času udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno- izobraževalnem zavodu v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu, če se v vzgojno-izobraževalnem zavodu testira s testi HAG za samotestiranje vsak dan v obdobju sedmih dni.
 • Učenec, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 v vzgojno- izobraževalnem zavodu, pa se napoti oziroma se mu odredi ukrep karantene na domu, če je  bila v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencev.
 • Testiranje s testi HAG za samotestiranje velja za izpolnjevanje pogoja PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih med časom, ko učenec uveljavlja izjemo od napotitve oziroma odreditve ukrepa karantene na domu.
 • Učenec, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 v vzgojno- izobraževalnem zavodu, se ne napoti oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu,  in se mu tudi ni treba testirati s testom HAG za samotestiranje, če je prebolel  COVID-19, kar dokazuje z dokazilom:
  • o pozitivnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR), ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni
  • ali je prebolel COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni in je bil cepljen z drugim odmerkom cepiva.
 • Učenec, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19 v vzgojno- izobraževalnem zavodu, se ne napoti oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu,  in se mu tudi ni treba testirati s testom HAG za samotestiranje, če predloži dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

IV.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS- CoV-2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. Samotestiranje se izvaja skladno z navodili proizvajalca.

V.

 • Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki učenca poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.
 • Učenci test izvedejo v prostorih, ki ga določi izvajalec izobraževalnega programa. Samotestiranje se izvede tako, da je med prisotnimi osebami zagotovljena zadostna medosebna razdalja.
 • Učenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem predelu, tako da jim pokriva samo usta.
 • Učitelj/oseba, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in se učencu približa v neposredno bližino le v primeru, ko je to nujno. Ravna skladno z navodili pooblaščenega specialista MDPŠ, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih.
 • Učenec si pred pričetkom postopka umije roke. Na čisto delovno površino položi brisačko  za enkratno uporabo na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja.
 • Po opravljenem testiranju po potrebi prebriše uporabljeno površino mize. Na koncu brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko plastično vrečo za zbiranje odpadkov.
 • Po opravljenem testiranju si učenec umije/razkuži roke.
 • Po vsaki skupini, ki izvede samotestiranje je treba prostor dobro prezračiti. V primeru, da je kateri izmed upravičencev pozitiven je treba prostor dodatno očistiti/razkužiti.
 • Odpadke pri izvajanju samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je treba namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih vreč z odpadki nastalimi pri izvajanju samo-testiranja naj se nikoli ne odpira.

VI.

 • V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 učenec in ravnatelj/direktor ravnata v skladu z Navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim

zavodom in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu).

 • V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 ravnatelj/direktor o tem obvesti starše oziroma njegove zakonite zastopnike.
 • V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju za napotitev na PCR testiranje starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika, ali ga nemudoma naročijo na PCR testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe.
 • Izvajalec zdravstvene dejavnosti odvzame bris za test PCR.
 • Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
 • V primeru pozitivnega PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.
 • Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.
 • V primeru negativnega PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

MAG. Franc Vindišar DRŽAVNI SEKRETAR

(Visited 214 times, 1 visits today)